Om Stiftelsen

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

Stiftelsens ändamål är att genom understöd till organisationer och personer stöda samhällspolitiskt arbete som syftar till att stärka den grundlagsenliga tvåspråkigheten och framförallt mindretalets språk i den offentliga förvaltningen och samhällsservicen i Finland.

Stiftelsen kan enligt sina stadgar förverkliga sitt ändamål genom att

– stöda kandidater i allmänna val,
– stöda verksamhet som stärker ett tvåspråkigt samhällsbygge via föreningar eller partipolitiska lokalavdelningar
– i övrigt idka verksamhet som främjar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen delar i huvudsak ut bidrag till kandidater i politiska val. Läs mer om ansökningsprocessen här. Du kan läsa stiftelsens stadgar här.

Stiftelsen har inget eget kapitel, utan verksamheten finansieras genom bidrag av Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet samt Svenska Folkskolans Vänner.

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland
Svenska kulturfonden
Stiftelsen Tre Smeder
Konstsamfundet
Svenska folkskolans vänner

Styrelsen

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland
Stiftelsens styrelse 2024 består av:

Johan Johansson
ordförande

Elli Flén
viceordförande

Susanna Korpivaara

Linda Lindholm

Mats Nylund

Som stiftelsens ombud fungerar Ted Urho.

Ansökningar

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland
Moniääninen maa

Presidentvalet

Ansökan för kandidatbidrag inför presidentvalet 2024 är stängd. Biljade bidrag kommer att publiceras på hemsidan den 2.4.2024, i samband med sista dag för inlämning av redovisningar av valfinansieringen i första valet.

EU-valet

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland öppnar ansökan om kandidatbidrag inför EU-valet den 16.2.2024 på adressen https://tvasprakiga.rimbert.fi/.   

Sista ansökningsdag är 7.5.2024. Stiftelsen behandlar ansökningar i två omgångar: de som inkommit med ansökan senast 3.3.2024 får besked senast den 15.3.2024. Ansökan som lämnats in innan sista ansökningsdatum får besked efter 13.5.2024.

Alla beviljade bidrag kommer att publiceras på Stiftelsens webbplats den 12.8.2024, vilket är den sista dagen för inlämning av redovisningar av valfinansieringen.

Under år då allmänna val förrättas prioriterar stiftelsen stöd till kandidater vars politiska arbete främjar stiftelsens ändamål. Ansökningar om stöd till kandidater ska vara stiftelsen tillhanda inom en vecka efter att partiernas kandidatanmälan lämnats in till valmyndigheten.

Stiftelsen kan även bevilja understöd till andra ändamål som stöder stiftelsens verksamhet. Sådana ansökningar riktas till stiftelsen via ombudet till ombud@tvasprakiga.fi.

Bidrag

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

En förutsättning för att kunna beviljas bidrag är att man godkänner stiftelsens syfte samt ger tillåtelse att bidragsmottagarens namn och den beviljade summan publiceras. Stiftelsen publicerar endast namnen på de sökande som har beviljats bidrag.

Kandidater som emottar bidrag av stiftelsen förbinder sig även att jobba, stöda och verka för de värderingar som stiftelsen jobbar för:
– ett Finland med två levande nationalspråk, svenska och finska.
– för svenskspråkiga förvaltningslösningar, institutioner och miljöer.

Kandidater som emottar bidrag av stiftelsen anser även att:
– våra nationalspråk är en rikedom som vi måste värna om
– att yttrandefrihet, religionsfrihet, jämlikhet, jämställdhet, demokrati, fria val och andra grundläggande mänskliga rättigheter är fullständigt självklara i vårt samhälle, men måste alltid försvaras.