Stadgar

Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland

1 § NAMN OCH HEMORT 

Stiftelsens namn är Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr. Stiftelsens hemort är Helsingfors. 

2 § ÄNDAMÅL 

Stiftelsens ändamål är att genom understöd till organisationer och personer stöda samhällspolitiskt arbete som syftar till att stärka den grundlagsenliga tvåspråkigheten och framför allt mindretalets språk i den offentliga förvaltningen och samhällsservicen i Finland. 

3 § VERKSAMHETSFORMER 

Stiftelsen kan förverkliga sitt ändamål genom att 

– stöda kandidater i allmänna val, 

– stöda verksamhet som stärker ett tvåspråkigt samhällsbygge via föreningar eller partipolitiska lokalavdelningar 

– i övrigt idka verksamhet som främjar stiftelsens ändamål. 

4 § KAPITAL 

Stiftelsens grundkapital utgörs av etthundrafemtiotusen (150 000) mark. Stiftelsens medel skall placeras planmässigt. 

Stiftelsen kan ta emot testamenten och donationer samt i övrigt öka sin förmögenhet i enlighet med lagen om stiftelser, dock ej genom att idka näringsverksamhet. 

5 § STYRELSE 

Stiftelsen förvaltas och företräds av en styrelse, som består av tre till nio medlemmar. 

Styrelsen utser inom sig en ordförande. Stiftelsens stiftande medlemmar utser den första styrelsen. Därefter beslutar styrelsen om sin sammansättning. Val av styrelsemedlemmar sker årligen innan utgången av november. Styrelsemedlemmarna utses för en mandatperiod om tre (3) kalenderår. Mandatperioden börjar det inkommande kalenderåret efter valet. Årligen avgår en tredjedel av medlemmar, vilka kan återväljas två gånger. 

Ifall en styrelsemedlem avgår, avlider eller förlorar sin behörighet under mandattidens gång väljer styrelsen en ny medlem för återstoden av mandattiden. 

Styrelsen kallas till möte av styrelseordföranden eller om minst två styrelsemedlemmar framställer hos ordföranden att styrelsen skall sammankallas för handläggning av ett angivet ärende. Styrelsen skall sammanträda minst två gånger per år. Skriftlig kallelse skall utgå minst 7 och högst 30 dagar innan mötet. 

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av medlemmarna är närvarande. Styrelsen kan sammanträda även per telefon eller e-post. Över styrelsens möten skall föras protokoll, som undertecknas av mötets ordförande och minst en av styrelsen därtill utsedd medlem. Protokollen ska numreras och förvaras på ett betryggande sätt. 

Om ett beslut fattas utan att styrelsen sammanträder, skall beslutet registreras, undertecknas, numreras och förvaras såsom det ovan föreskrivs om styrelsens protokoll. 

6 § STYRELSENS BOKSLUTSMÖTE 

Styrelsen sammanträder årligen senast inom maj månad till bokslutsmöte. 

På bokslutsmötet behandlas följande ärenden: 

l . föreläggs verksamhetsberättelse och bokslut för föregående redovisningsperiod. 

2. besluts om fastställande av bokslutet samt om de åtgärder som bokslutet föranleder. 

3.väljs en (1) CGR-revisor eller ett CGR-samfund med uppgift att förrätta revision för en (1) räkenskapsperiod i gången. Med avseende på val av revisorssuppleant tillämpas bestämmelserna i revisionslagen. 

7 § VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Styrelsen kan välja en verkställande direktör, vars uppgift är att sköta stiftelsens löpande ärenden i enlighet med styrelsens direktiv. 

8 § NAMNTECKNINGSRÄTT 

Stiftelsens namn tecknas av styrelseordförande eller två styrelsemedlemmar tillsammans eller av person som styrelsen därtill befullmäktigat. 

9 § ARVODEN 

Till styrelseledamöterna kan betalas skäligt mötesarvode och skäligt arvode för annat arbete som dessa har utfört för stiftelsen. 

Styrelsen kan vid behov utse funktionärer och fastställa eventuella skäliga arvoden för dessa. 

10 § REDOVISNINGSPERIOD OCH REVISION 

Stiftelsens redovisningsperiod är kalenderåret. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för föregående redovisningsperiod skall inom mars månad lämnas till revisorerna för granskning. Revisorerna skall avge sin revisionsberättelse inom april månad. 

Stiftelsen skall inom sex månader från redovisningsperiodens utgång tillställa patent och registerstyrelsen styrkta kopior av resultat- och balansräkningen jämte bilagor av specifikationerna till balansräkningen samt av verksamhets- och revisionsberättelserna. 

11 § ÄNDRING AV STADGARNA 

Stiftelsens stadgar kan ändras, om minst två tredjedelar av styrelsens ledamöter bifaller beslutet. 

En ändring av stadgarna skall bekräftas av stiftelseregistret vid patent- och registerstyrelsen. 

12 § UPPLÖSNING AV STIFTELSEN 

Beslut om upplösande av stiftelsen fattas i samma ordning som en stadgeändring. 

Ifall stiftelsen upplöses skall dess nettoförmögenhet överlåtas till Svenska kulturfonden, som ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet i Finland rf, att användas för i dessa stadgar angivet ändamål.